Strategie i programy

„Jeśli chodzi o strategię, należy mniej rozmyślać, a więcej działać.”
Jack Welch - twórca potęgi General Electric
najbardziej kreatywnej i innowacyjnej firmy świata

Strategia Rozwoju Miasta Radomsko to dokument zawierający wizję rozwoju, czyli wyobrażenie miasta w przyszłości, które w połączeniu z określeniem jego aktualnych zasobów, wskaże możliwości rozwoju miasta. Ważnym elementem strategii jest wypracowanie głównych kierunków i działań które służyć będą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, a tym samym poprawie jakości ich życia wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

Strategia jest dokumentem który ma służyć przede wszystkim miastu i jego mieszkańcom. Pokazuje możliwości rozwoju miasta oraz drogę, która do niej prowadzi. Ponadto, określa kierunek działań realizowanych na rzecz miasta, nadaje spójność, uwydatnia specyfikę i charakter miasta. Dzięki temu jest to dokument dający miastu przewagę konkurencyjną – strategia „mówi” o mieście pokazując jego silne strony, szanse i zagrożenia. Wypracowana wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami różnych grup społecznych (organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami) umożliwi identyfikowanie się społeczeństwa z miastem i realizowanymi działaniami.

Strategia Miasta Radomska jako planistyczny fundament rozwoju miasta ma za zadanie wskazywać obrane kierunki rozwoju miasta. Jest z jednej strony kreatywną koncepcją, a drugiej strony wyborem tego, co najważniejsze, czyli związane z gospodarką, edukacją, kulturą.

Strategia Miasta Radomska na lata 2006–2020 obowiązująca od chwili jej przyjęcia przez Radę Miasta w Radomsku to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowanych przez samorząd miasta. Obowiązujca dotychczas Strategia Rozwoju Radomska została opracowana i przyjęta w 1998 roku. Od tamtej chwili, zarówno szeroko rozumiane struktury wewnętrzne miasta, jak i jego bliższe i dalsze otoczenie uległy bardzo istotnym przemianom. Zmienił się układ czynników mających istotny wpływ na rozwój miasta. Należało więc stworzyć i realizować strategiczny plan spójnych działań, dający możliwość wykorzystania wszelkich szans płynących z zewnątrz, oczywiście przy pełnym zaangażowaniu własnego potencjału i zasobów.

Strategia Miasta Radomska jako planistyczny fundament rozwoju miasta ma za zadanie wyraźne wskazywanie kierunku rozwoju miasta. Jest - z jednej strony kreatywną koncepcją, z drugiej natomiast - wyborem tego co najważniejsze, czyli związane z maksymalnie obszernym fragmentem gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej płaszczyzny rozwoju.

 

 

PROGRAMY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

 1. "Program Funkcjonalno-Użytkowy terenów zieleni urządzonej w rejonie skweru Fajta i Kałkusińskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej"

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 9

załącznik 10

załącznik 11

załącznik 12

załącznik 13

załącznik 14

załącznik 15

załącznik 16

załącznik 17

załącznik 18

załącznik 19

załącznik 20

załącznik 21

 

2. "Program Funkcjonalno-Użytkowy rewitalizacji ulicy Reymonta albo Piłsudskiego i ich kontynuacji w obszarze Placu 3 Maja"

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 9

załącznik 10

załącznik 11

załącznik 12

załącznik 13

załącznik 14

załącznik 15

załącznik 16

załącznik 17

załącznik 18

załącznik 19

załącznik 20

załącznik 21

załącznik 22

załącznik 23

 

 

3. "Program Funkcjonalno-Użytkowy rewitalizacji skweru Niemca"

Pliki do pobrania