Stypendium prezydenta

Komórka odpowiedzialna

Urząd Miasta Radomsko

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury

Adres

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

Telefon

044-685-44-75

Podstawa prawna

  • Uchwała nr XXVII/207/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Radomsko”.
  • Uchwała nr LI/453/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Radomsko.
  • Uchwała nr IX/38/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/453/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Radomsko.
  • Uchwała nr LII/442/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/453/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Radomsko.

 

Forma wnoszenia podania

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Radomsko
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię świadectwa
  • zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły. dotyczące średniej oceny końcoworocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne

Opłaty

brak

Forma załatwienia sprawy

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Termin składania wniosku

31 sierpnia każdego roku

Termin załatwienia sprawy

31 października każdego roku

Tryb odwoławczy

od decyzji o odmowie przyznania stypendium odwołanie nie przysługuje

Pliki do pobrania