Szczepienia dla seniorów - konkurs

25 czerwca 2020


Prezydent Miasta Radomska ogłosił  otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia” w 2020 roku.  Ze szczepień będzie mogło skorzystać co najmniej 400 osób.

Przeprowadzeniem szczepień zajmie się podmiot, który zostanie wyłoniony w ogłoszonym konkursie.  W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które posiadają uprawnienia  niezbędne do wykonania szczepień ochronnych przeciwko grypie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Po rozstrzygnięciu konkursu Prezydent Miasta Radomska podpisze umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z wyłonionym oferentem/oferentami.
Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 24 czerwca 2020 r.

Treść zarządzenia oraz formularz oferty wraz z załącznikami  dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Tablica ogłoszeń/Ogłoszenia i komunikaty. Termin składania ofert na wybór realizatora programu upływa z dniem 13 lipca 2020 roku (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM). Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywności Społecznej pod numerem telefonu - 44 685 45 32.