Szczepienia dla seniorów - konkurs ogłoszony

25 września 2019


Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację na terenie Miasta Radomska w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańcow Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”. Ze szczepienia ma skorzystać co najmniej 400 osób.

Przeprowadzeniem szczepień zajmie się podmiot, który zostanie wyłoniony w ogłoszonym konkursie. W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania szczepień ochronnych przeciwko grypie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
Po rozstrzygnięciu konkursu Prezydent Miasta Radomska podpisze umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z wyłonionym oferentem/oferentami.
Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 24 września 2019 r.
Treść zarządzenia oraz formularz oferty wraz z załącznikami  dostępny jest na stronie BIP w zakładce ,,organizacje pozarzadowe - program współpracy 2019 - konkursy zadań publicznych" lub ,,organizacje pozarządowe – formularze do pobrania.
Termin składania ofert na wybór realizatora programu upływa z dniem 11 października 2019 roku (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM).
Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywności Społecznej 44 685 45 32