Szkolenie „Kooperacja 3D”

24 maja 2019


Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi realizuje projekt  „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa czy policji.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji dla miast (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców) pomiędzy instytucjami  pomocy i integracji społecznej oraz innych obszarów samorządowych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Tematem dzisiejszego spotkania było omówienie założeń modelu kooperacji, prezentacja korzyści stosowania zaproponowanych rozwiązań, a także szczegółowy instruktaż osób, które będą bezpośrednio odpowiedzialne za wdrażanie modelu. Prowadzenie spotkania w formule warsztatowej pozwoli na aktywny udział, zapewniło możliwość interakcji z ekspertami, którzy uczestniczyli w opracowaniu modelu oraz było okazją do nawiązania kontaktu i współpracy z animatorami, wspierającymi powstawanie partnerstw w gminach oraz powiatach.