Termomodernizacja budynku ZSG nr 5

Projekt „Termomodernizacja budynku Szkolno – Gimnazjalnego Nr 5 w Radomsku” został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie II.6. Ochrona powietrza.

Nr projektu: WND-RPLD.02.06.00-00-002/09

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego Nr 5 w Radomsku przy ul. Rolnej 65.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężenia zanieczyszczeń, a także zwiększenie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • ocieplenie elewacji zewnętrznych budynku;
  • ocieplenie dachu;
  • wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Całkowita wartość projektu: 1 739 973,82 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 1 303 242,69 zł

Czas realizacji: 02/07/2008 - 30/11/2010