Termomodernizacja ZSG nr 4 w Radomsku

Projekt dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa programu: „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – II edycja”.

Planowany koszt całkowity: 2.125.242,18 PLN

Przyznana wysokość dofinansowania: 1.200.000,00 PLN

w tym: 600.000,00 dotacja i 600.000,00 pożyczka PLN

Budynek Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku, zlokalizowany przy ul. Św. Jadwigi Królowej 20 w Radomsku będzie poddany kompleksowej termomodernizacji. W ramach realizacji zadania planowane są następujące działania:

  • Wymiana stolarki okiennej na nową PCV o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,3W/m2K. Planowana liczba do wymiany – 90 sztuk.
  • Docieplenie powierzchni stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 16 cm, oraz położenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. Powierzchnia docieplenia 1749 m2.
  • Dcieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 13 cm. Ocieplenie projektuje się metodą”lekką” mokrą. Powierzchnia docieplenia 2857 m2
  • Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi o grubości 13 cm. Powierzchnia docieplenia 372 m2.
  • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania obejmująca wymaniane instalacji c.o. z doborem odbiorników ciepła, zaworów regulacyjnych, zaworów termostatycznych i odcinających oraz średnic przewodów. Zaprojektowano grzejniki płytowe stalowe wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi oraz zaworami odcinającymi. Instalacja grzewcza będzie wykonana z rur stalowych.         
  • Wymiana instalacji c.w.u. i cyrkulacji obejmującą wymianę wszystkich przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji prowadzonych w budynku Szkoły podstawowej, gimnazjum i łącznika między szkołami. Instalacja wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową, wyposażona w termostatyczne zawory. Instalacja zasilana będzie w ciepła wodę użytkową z modernizowanego węzła cieplnego, do wspomagania przygotowania c.w.u. będzie wykorzystywane ciepło z kolektorów słonecznych.
  • Modernizacja węzła cieplnego z budową instalacji solarnej do wspomagania c.w.u. i przebudowa pomieszczenia węzła. Modernizowany węzeł cieplny zlokalizowany zostanie w miejscu istniejącego po uprzednim wydzieleniu pomieszczenia specjalnie pod węzeł. Źródłem ciepła dla budynku będzie miejska sieć ciepłownicza. Węzeł zostanie przyłączony do istniejącego przyłącza ciepłowniczego. Węzeł projektuje się jako tradycyjny z elementami kompaktowymi, pracujący na układzie bez zasobnika. Instalacja c.o. będzie pracowała w układzie zamkniętym. Kolektory słoneczne zostaną zainstalowane w jednej baterii składającej się z 5 kolektorów. Powierzchnia absorpcyjna płyt kolektorowych będzie wynosić 11,25m2. Kolektory zostaną zamontowane na dachu budynku szkoły podstawowej.

Planowana inwestycja ma zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, z modernizowanego źródła ciepła, obniżyć koszty utrzymania budynku oraz wykorzystać promieniowanie słoneczne do pozyskiwania ciepła.

www.wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl

WFOŚiGW