Uwaga podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

10 lutego 2016


PODATNICY  PODATKU  OD  NIERUCHOMOŚCI,  ROLNEGO  I  LEŚNEGO


Uprzejmie informujemy, iż od stycznia 2016 r. obowiązuje szereg istotnych zmian w podatkach lokalnych, które znajdą swoje odzwierciedlenie w decyzjach ustalających wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego podatnikom – osobom fizycznym na bieżący rok podatkowy.

Zmiany wspólne w zakresie ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), o podatku rolnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) i o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.):

1. Wprowadzenie jednorazowej płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, jeśli kwota tego podatku nie przekracza 100,00 zł (również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) -   w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca.
2. Wprowadzenie zasady niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego (czyli nieustalania podatku), w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529); obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł.

Ponadto -  inne istotne zmiany:

W zakresie podatku od nieruchomości :
1. Zmiana definicji gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, polegająca na odstąpieniu od stosowania przesłanki względów technicznych i zastąpieniu jej precyzyjnymi okolicznościami powodującymi wyłączenie przedmiotów opodatkowania z zakresu stosowania tej definicji. Jedynym argumentem umożliwiającym wyłączenie budynku innego niż mieszkalny z opodatkowania maksymalną stawką jest posiadanie przez podatnika decyzji organu nadzoru budowlanego potwierdzającej zły stan techniczny (wydanej na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).
2. Wprowadzenie odrębnych zasad odpowiedzialności w podatku od nieruchomości dla współwłaścicieli w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem, stanowiących odrębny przedmiot własności; obowiązek podatkowy w takim przypadku ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.
3. Zmiana zasad opodatkowania gruntu oraz części budynków stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) w przypadku wyodrębnienia w budynku własności lokali; obowiązek podatkowy odpowiada w takim przypadku udziałowi właściciela w nieruchomości wspólnej, ustalonemu na podstawie ustawy o własności lokali. Zmiana ta pociąga za sobą konieczność uaktualnienia danych podatkowych w 2016 roku (złożenia korekt informacji podatkowych) celem prawidłowego ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za przedmiotowe lokale.
                 
W zakresie podatku rolnego:
1. Określenie przeliczników dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych i gruntów pod rowami (np. w zakresie gruntów rolnych zabudowanych przelicznik wynosi 1:1).
2. Sprecyzowanie zakresu stosowania ulgi w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

W zakresie  podatku leśnego:
1. Zniesienie preferencyjnej stawki podatku dla lasów ochronnych.
2. Wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego - w przypadku osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Radomska – Referacie Podatków,  pokoje Nr 3, 5, 6, 8 (parter) lub pod numerami telefonów: 446854457, 44684456, 446854458, 446854460.