Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Radomsku - ul. Portowa

Projekt został realizowany jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu

Nr wniosku: WND-RPLD.03.04.00-00-016/11

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Radomsku - ul. Portowa” jest budowa drogi o długości 396,54m, w miejscowości Radomsko wraz z wykonaniem chodnika dla pieszych, pobocza żwirowego oraz nowych elementów sieci (deszczowej, sanitarnej i oświetlenia), jak również budowa zbiornika odparowującego o powierzchni 64x15m.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta i województwa łódzkiego poprzez poprawę warunków do inwestowania na terenach inwestycyjnych Radomska. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Radomsku będące przedmiotem projektu, oznacza podjęcie kompleksowych działań, które przyczynią się do rozwoju terenów inwestycyjnych miasta Radomsko.

Całkowita wartość projektu: 2 114 459,10 zł

Kwota dofinansowania: 1 374 398,41 zł

Czas realizacji: 12/2012-09/2013