Wspólnie zadbajmy o chodniki w mieście

8 stycznia 2019


Zima rozpoczęła się na dobre. Intensywne i długotrwałe opady śniegu oraz minusowe temperatury sprawiają, że na jezdniach i chodnikach pojawia się gruba warstwa śniegu i lodu. Przypominamy, że obowiązek utrzymania porządku na chodnikach leży zarówno po stronie miasta, jak i prywatnych właścicieli nieruchomości, do których one przylegają.

Decyzją Prezydenta Miasta Radomsko Jarosława Ferenc mieszkańcy mogą skorzystać z piasku do posypania chodników, dostarczonego przez Wydział Bezpieczeństwa i Porządku. 

Piasek dostępny jest w wyznaczonych miejscach na terenie miasta, tj:

* przy ul. Brzeźnickiej - Stadion Miejski 

* przy ul. Leszka Czarnego 22 - kryta pływalnia MOSiR

* przy ul. Rolnej - boisko Orlik (przy PSP nr 9)

Piasek przeznaczony jest tylko dla właścicieli prywatnych posesji, nie dla podmiotów gospodarczych i instytucji.

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – Miasto Radomsko, nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku na chodnikach, które położone są wzdłuż ich nieruchomości. Chodnikiem takim według definicji jest wydzielona cześć drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Przepisy, w szczególności zobowiązują właścicieli nieruchomości do uprzątania z chodników błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Przy czym:
1. Usuwanie z chodników błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się na bieżąco, a całkowite ich usunięcie musi nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu opadów,
2. Odgarnianie śniegu i błota pośniegowego należy dokonać w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz w miejsce nie utrudniające spływu wody do kanalizacji deszczowej a także w odległości co najmniej 0,5 metra od pni drzew,
3. Usuwania śliskości należy dokonywać wyłącznie poprzez posypanie go środkiem uszorstniającym, w szczególności piachem,
4. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnie i do kratek kanalizacji deszczowej jest zabronione,
5. Chodniki o szerokości powyżej 2 metrów w okresie zimowym powinny być oczyszczane do minimum 2/3 szerokości, chodniki o mniejszej szerokości powinny być odśnieżana minimum do 1/2 szerokości,
6. Jeśli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.