Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku

Projekt pn. "Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku" jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III Transport

Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski

Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

Nr projektu: WND-RPLD.03.01.02-10.0002/17-00

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Radomsku oraz poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego. Realizacja projektu jest jednocześnie kolejnym krokiem do realizacji założeń Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Radomska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020.

Przedmiot projektu: W ramach realizacji projektu zakupione zostaną 4 autobusy o napędzie hybrydowych, 4 z silnikiem spalinowym klasy EURO 6. Ponadto w mieście w wyniku realizacji projektu stanie 15 nowoczesnych i komfortowych wiat przystankowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta (ul. AArmii Krajowej, ul. Leszka Czarnego, ul. Piastowska, Plac 3 Maja, ul. Reymonta, ul. Krasickiego, ul. 11 Listopada, ul. Batorego) i wpisujących się stylem w założenia rewitalizacyjne centrum miasta. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potzrebom mieszkańców korzystających z transportu publicznego, w 17 różnych lokalizacjach zamontowanych zostanie 17 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej. Projekt zostanie w całości zrealizowany do końca 2019 roku.

Termin realizacji: 15.06.2018 - 15.12.2019

Całkowita wartość projektu: 13 731 547,03 PLN

Kwota dofinansowania EFRR: 8 819 448,91 PLN