Wyniki naboru do MRDPP w Radomsku

7 lipca 2016


KOMUNIKAT

 w sprawie naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku II kadencji

 

 

W związku niespełnieniem wymogu, o którym mowa w § 3 pkt. 1 Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LI/450/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku oraz trybu powoływania jej członków, (tj. niezgłoszeniem niezbędnego do przeprowadzenia wyborów minimum 9 kandydatów) przeprowadzenie wyborów, a w następstwie wyłonienie członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Radomsku kolejnej kadencji nie jest możliwe.

 

Zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) utworzenie gminnej rady działalności pożytku publicznego poprzez ogłoszenie naboru na kolejną jej kadencję, wymaga złożenia wniosku co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, prowadzacych działalność na terenie danej gminy. 

Komunikat.