Wyrok WSA korzystny dla mieszkańców

6 października 2017


Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w sprawie rozbudowy zakładu unieszkodliwiania odpadów przy ul. Narutowicza w Radomsku.  Zgodnie z uzasadnieniem sądu rozbudowa zakładu A.S.A. EKO-Radomsko jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2008 roku.

Prezydent o korzystnym dla miasta i mieszkańców wyroku poinformował podczas porannej konferencji prasowej.

Sprawa toczyła się przez kilka lat, budziła wiele kontrowersji i obaw wśród mieszkańców miasta. Od pozytywnej dla przedsiębiorstwa decyzji SKO odwołali się mieszkańcy, będący stroną w postępowaniu.

– W uzasadnieniu wyroku czytamy, że sporna inwestycja, czyli rozbudowa zakładu nie służy obsłudze systemu kanalizacyjnego miasta Radomska, co jest podstawowym przeznaczeniem terenu, ani miejskim systemom inżynieryjnym. Warto zauważyć, że WSA po raz pierwszy badał sprawę pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - podkreśla prezydent.

Od wydanego wyroku SKO może wnieść o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.