XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

12 stycznia 2017


Na XXXIV Sesji Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi do lat 5.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty, od 1 stycznia 2017 r. nie obowiązują przepisy, na podstawie których pobierane były dotychczasowe opłaty za korzystanie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach dla dzieci 6-letnich. Koszty prowadzenia takich zajęć ujęte są od 1 stycznia br. w subwencji oświatowej. Dotyczy to również zajęć realizowanych poza podstawą programową. W związku z tym, tylko od dzieci 5-letnich i młodszych za zajęcia poza podstawą programową można pobierać opłatę zgodnie z art.14 ust. 5a ustawy o systemie oświaty. Rodzice,  dzieci 5-letnich i młodszych za zajęcia poza podstawą programową będą musieli wnieść opłatę w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.