Zaplanujmy Radomsko - Wyłożenie oraz dyskusja publiczna, rejon ul. Sucharskiego

7 sierpnia 2019


Prezydent Miasta Radomska zaprasza do zapoznania się z projektem planu miejscowego dla fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej strony miasta. Dyskusja Publiczna odbędzie się 19 sierpnia 2019 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Startera Radomsko przy ul. Narutowicza 59 w Radomsku.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XX/159/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta, w związku z faktem, iż w obwieszczeniu z dnia 17 lipca 2019 r. nie wskazano godziny dyskusji publicznej ponownie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta  Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 29 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. nr 202 w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomsko (https://bip.radomsko.pl/bipkod/005/007/004).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu19 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00

w siedzibie Starter Radomsko, ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko, sala konferencyjno-szkoleniowa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu objętego wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Radomska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2019r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: planowanie@radomsko.pl (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2019r, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. nr 202 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: planowanie@radomsko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Dla zachowania w/w terminu wniesienia uwag liczy się data nadania w polskiej placówce pocztowej, t.j. data stempla pocztowego.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomska.

 

Klauzula informacyjna RODO      

 

                Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1945 z późn.zm.) informuję, że przetwarzanie danych osobowych związane jest z realizacją procedury planistycznej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta .            

                Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. 1.       Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. 44 685 45 00, 44 685 45 10, 44 685 45 20.
 2. 2.       Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Radomsko pod adresem e-mail: abi@radomsko.pl.
 3. 3.       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu realizacji procedury planistycznej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta.
 4. 4.       Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, realizujące procedurę o której mowa w pkt 3, którym udostępniona zostanie dokumentacja z konsultacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. 5.       Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 6. 6.       Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.).
 7. 7.       W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. 8.       Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. 9.       Nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.