Zapraszamy na konsultacje

9 sierpnia 2019


Prezydent Miasta Radomska zaprasza do zapoznania się z projektem planu miejscowego oraz prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu miasta w rejonie Placu 3 Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej oraz Reymonta.


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie Placu 3–go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   w dniach od 19 sierpnia 2019 r. do 18 września 2019 r. w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, pok. 202 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska (https://bip.radomsko.pl/bipkod/005/007/004).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 16:00, w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, w sali 105.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego objętego wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Radomska w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: planowanie@radomsko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r.

Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm). Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Radomska. Uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: planowanie@radomsko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Dla zachowania w/w terminu wniesienia uwag liczy się data nadania w polskiej placówce pocztowej, t.j. data stempla pocztowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomska. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Radomsku.

 

Klauzula informacyjna RODO      

 

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że przetwarzanie danych osobowych związane jest z realizacją procedury planistycznej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. 44 685 45 00, 44 685 45 10, 44 685 45 20.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Radomsko pod adresem e-mail: abi@radomsko.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu realizacji procedury planistycznej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, realizujące procedurę o której mowa w pkt 3, którym udostępniona zostanie dokumentacja z konsultacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
 7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.