Zaproszenia dla organizacji pozarządowych do składania propozycji zadań na 2018 rok

5 września 2017


Informujemy, że rozpoczęto prace nad „Rocznym Programem Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

W związku z tym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie miasta Radomska i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2018 roku, w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.

Propozycje zadań na rok 2018 należy składać na formularzu ph. „Zgłoszenie propozycji zadania priorytetowego” w terminie do 15 września 2017 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (na adres w.marcinkowska@radomsko.pl) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5. Formularz dostępny jest na stronie www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz siedzibie urzędu (pok. 211).

Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie z Uchwałą NR LXIV/483/10 Rady Miejskiej Radomsko z dnia 12 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  oraz programów współpracy.