Zarządzenie w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Radomska

26 marca 2020


Zarządzenie Nr 65/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 25 marca 2020r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Radomska na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2 Na podstawie art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.),

zarządzam, co następuje

§ 1. Na potrzeby zapewnienia ochrony mieszkańców Miasta Radomska w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem  zakażenia wirusem SARS CoV-2 określa się szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Radomska.

§ 2. 1. Wprowadza się „Wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Radomska w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Otrzymanie pomocy uwzględnionej w wykazie, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

 

Załacznik

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Radomska w sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2

  1. Ustala się następujące formy pomocy dla mieszkańców Miasta Radomska w związku z sytuacją kryzysową związaną z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2:

1.1.       Pomoc psychologiczna – poprzez kontakt telefoniczny w sytuacjach załamań i kryzysów osobistych związanych z izolacją występujących na skutek poddania kwarantannie, a także w przypadku straty członka rodziny lub osoby bliskiej.

1.2.       Pomoc w uzyskaniu i dostarczeniu leków zaleconych przez lekarza – dla osób przebywających w kwarantannie domowej.

1.3.       Pomoc w postaci uzyskania i dostarczenia materiałów higienicznych – dla osób przebywających w kwarantannie domowej.

  1. Ponadto nakazuję się jednostkom podległym Prezydentowi Miasta Radomsko przekazywanie mieszkańcom Miasta Radomsko informacji o możliwości ubiegania się o pomoc w postaci gorącego posiłku lub w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych na zasadach wynikających z art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1507).
  2. Wnioski o udzielenie pomocy można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w formie telefonicznej pod numery telefonu 44 683-28-85, 44 683-28-55 codziennie  do godziny 15.30 lub na telefon komórkowy właściwego pracownika socjalnego  (wykaz na stronie MOPS) do godziny 19.00 bądź poprzez adres e-mail: mops@mops-radomsko.pl.
  3. Weryfikacja uprawnień oraz realizacja wniosków o przyznanie pomocy o której powyżej następować będzie w kolejności ich wpływu w terminie do 2 dni roboczych.

 

 

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc