Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

16 sierpnia 2017


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Starosty Powiatu Radomszczańskiego w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Zdzisław Barański w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3950E ul. Księdza Kościowa w Radomsku. 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5,  w godzinach pracy Urzędu,  tj. od 7.30 do 15.30, w pokoju 308.