Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

19 sierpnia 2019


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 §  4 Kodeksu postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek EmiTel S.A.  z/s w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1  w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Anna Warżała w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą  planowanej  na działce o numerze ewidencyjnym 120/2 w obrębie 33 w Radomsku przy ul. Świętej  Jadwigi Królowej 11.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, w pokoju 308.