Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

28 sierpnia 2019


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

            Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 §  4 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezydent Miasta Radomsko zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Fameg Energia Sp. z o.o.  z/s w Radomsku przy ul. 11  Listopada 2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej ciepłowni na terenie Fameg Energia Sp. z o.o. w oparciu o odnawialne źródła energii z wykorzystaniem wysokosprawnych kotłów na biomasę, w miejsce istniejącej kotłowni węglowej wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

na działkach o numerach ewidencyjnych 18/18 i 18/50  w obrębie 9 w Radomsku.  

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, w pokoju 308.