Zgłoś propozycje zadań publicznych dla NGO na rok 2019

5 września 2018


Rozpoczęto pracę nad „Rocznym Programem Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

W związku powyższym, zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Radomska i na rzecz mieszkańców miasta do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej z samorządem miasta Radomsko na rok 2019 w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.

Propozycje zadań należy składać do 20 września br. osobiście Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: cas@radomsko.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radomska – budynek za Urzędem Miasta.

Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie z zapisami Uchwały nr LXIV/483/10 Rady Miejskiej Radomsko z dnia 12 października 2010 r.