Zielone światło dla utworzenia spółdzielni socjalnej

28 września 2018


W piątek 28 września podczas LVI Sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni miejscy przyjęli uchwałę o utworzeniu spółdzielni socjalnej Hibiscus.Spółdzielnia socjalna to połączenie działalności pożytku publicznego z działalnością ekonomiczną. Celem Spółdzielni Socjalnej Hibiscus będzie integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, tworzenie nowych miejsc pracy, organizacja i świadczenie usług pożytku publicznego, co sprzyjać będzie rozwojowi lokalnemu.

Członkami założycielami spółdzielni są Gmina Miasto Radomsko oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach. Nowo utworzone przedsiębiorstwo ekonomii społecznej będzie realizowało prace związane z utrzymaniem porządku oraz konserwacją zieleni w pasach drogowych, na placach zabaw, skwerach, czy strefach wypoczynku. Wśród czynności, które będą wykonywane należy wymienić m.in. wykaszanie zieleni, pielęgnację i sadzenie roślin, opróżnianie koszy na śmieci, a ponadto w okresie zimowym odśnieżanie chodników.

Powołanie spółdzielni socjalnej pozwoli na rozwój i propagowanie sektora ekonomii społecznej  w Radomsku oraz w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości społecznej.