Zostań przewodnikiem

5 września 2017


Częstochowski Oddział Przewodników PTTK im. Jana Długosza zaprasza miłośników turystyki i krajoznawstwa na Kurs przewodników terenowych po Wyżynie Krakowsko - Częstochowsko - Wieluńskiej.

Kurs będzie obejmował zajęcia teoretyczne z zakresu historii, geografii, architektury, historii kultury i sztuki, ochrony przyrody i środowiska, terenoznawstwa, metodyki prowadzenia wycieczek, przepisów prawa w tym zakresie oraz szeregu innych zagadnień związanych z zawodem przewodnika, w zakresie ogólnym i szczegółowym, dotyczącym regionu.
Część teoretyczna będzie obejmowała szkolenie podstawowe i specjalistyczne. Szkolenie obejmie łącznie około 250 godzin wykładowych, prowadzonych przez instruktorów przewodnictwa PTTK oraz przez zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin.

Ważną częścią kursu będą wycieczki szkoleniowe prowadzone przez uprawnionych instruktorów przewodnictwa PTTK. Odbędzie się co najmniej 5 jednodniowych wycieczek autokarowych w różne części terenu przyszłych uprawnień, połączonych ze spotkaniami z osobami o szczególnie dużej wiedzy na temat odwiedzanych obiektów oraz obszarów turystycznych.
W trakcie jednej z wycieczek planujemy spotkanie z pracownikami i ratownikami Jurajskiej Grupy GOPR, połączone z podstawowym przeszkoleniem w zakresie ratownictwa i udzielania I pomocy.

W miarę potrzeb i możliwości będą także organizowane tematyczne piesze kilkugodzinne wycieczki po Częstochowie.
Ukończenie kursu będzie udokumentowane certyfikatem ukończenia kursu, który będzie podstawą do dopuszczenia do egzaminu na Przewodnika Terenowego po Wyżynie Krakowsko – Częstochowsko - Wieluńskiej przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną PTTK województwa śląskiego.

Koszt kursu wynosi 1500 zł, płatne w 3 równych ratach. W kursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające wykształcenie minimum średnie oraz dobry stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza.

Zgłoszenia należy kierować do Prezes Zarządu Częstochowskiego Oddziału Przewodnickiego PTTK - kol. Darii Pałecz - tel.: 503 095 232 lub e-mail : d.palecz@o2.pl lub do kol. Andrzeja Ładygina
tel. 797 111 806 lub e-mail : aladygin@o2.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, e-mail, miejscowość zamieszkania i nr tel. na wypadek gdyby e-mail zawiódł.
Zgłoszenie zostanie przyjęte poprzez przesłanie regulaminu do potwierdzenia oraz potwierdzenie wpłaty I raty w wysokości 500 zł.

Gdyby kurs nie doszedł do skutku z winy organizatora, kwota ta podlega zwrotowi, w wypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika przed terminem jego rozpoczęcia, kwota ta nie podlega zwrotowi. Rozpoczęcie kursu zaplanowano na początek października 2017, ze wstępnym terminem zakończenia w połowie maja 2018.
Szczegółowy plan zajęć podamy przez e-mail lub pocztą po zgłoszeniu minimum 20 osób chętnych.