Na podstawie Zarządzenia Nr 220/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 02 listopada 2021 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z ww. projektem.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od dnia 06 listopada 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.Projekt Programu oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej.