Rada Gospodarcza

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Radomska została powołana Zarządzeniem nr 267/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rada jest organem doradczo – opiniodawczym w obszarze spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta.

Zakres działania Rady obejmuje:

  1. Inicjowanie i proponowanie rozwiązań odnoszących się do wzmocnienia rozwoju gospodarczego Miasta;

  2. Udział w pracach nad dokumentami strategicznymi w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta;

  3. Wspieranie inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez Prezydenta;

  4. Współdziałanie na rzecz wzmocnienia powiązań kooperacyjnych radomszczańskich przedsiębiorców;

  5. Informowanie Prezydenta o sukcesach i problemach sektora przedsiębiorstw na terenie Miasta;

  6. Współpracę i wymianę informacji na rzecz rozwiązań innowacyjnych i społeczności start-upowych;

  7. Wzmacnianie prestiżu środowiska przedsiębiorców poprzez wspólną promocję gospodarczo – inwestycyjną;

  8. Uczestnictwo w działaniach dotyczących współpracy z zagranicą związanych z rozwojem gospodarczym Miasta;

  9. Wzmacnianie współpracy ze środowiskiem naukowym w celu tworzenia optymalnych warunków rozwoju gospodarczego Miasta.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Rozwoju Miasta

Joanna Zabłocka-Błasiak - Naczelnik
um@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 78

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72