Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1339 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego. Oferuje zlokalizowane w centrum Polski, świetnie skomunikowane, atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe i wybrane usługi. Duży wybór działek inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka Strefa jest idealnym miejscem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności.

 

PODSTREFA RADOMSKO

Podstrefa Radomsko jest jedną z 45 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i obejmuje swoją powierzchnią łącznie 164 ha. Podstrefa jest wyodrębnionym obszarem na terenie miasta, gdzie przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i korzystać z pomocy publicznej.

Tereny inwestycyjne w Radomsku.otwiera się w nowym oknie

W PODSTREFIE RADOMSKO ZREALIZOWALI  INWESTYCJE:

 • Bora Poland Sp. z o.o. – branża metalowa
 • Whirpool – branża AGD
 • Press Glass S.A. – produkcja szyb zespolonych
 • Aquila Radomsko Sp. z o.o. – producent tektury falistej
 • Frigo Logistics Sp. z o.o. – branża logistyczna (produkty mrożone)
 • HSV Polska Sp. z o.o. – branża opakowań
 • Cortizo Sp. z o.o. – produkcja aluminium
 • Manuli Hydraulics Manufacturing Sp. z o.o. – branża hydrauliczna
 • Isopak Poland Sp. z o.o. – branża opakowań
 • PRT Radomsko Sp. z o.o. – recykling
 • VPK Packaging Sp. z o.o. – branża opakowań
 • Logistyka24 Sp. z o.o. – branża logistyczna
 • Union Industries Polska Sp. z o.o. – produkcja włókniny
 • Cynkownia Radomsko – branża metalowa

POMOC PUBLICZNA

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje przyznanej w formie zwolnienia
z podatku dochodowego
 od osób prawnych lub osób fizycznych. Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, które w imieniu Ministerstwa Gospodarki wydaje Zarządzający ŁSSE.

 Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

 

 

 

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chce korzystać. Wsparcie przyznawane jest aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy (obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca 2026r.).

Rodzaje nowej inwestycji:

 • utworzenie nowego zakładu
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu
 • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 • zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji istniejącego zakładu
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił

Definicja nowych miejsc pracy:

 • przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU NOWEJ INWESTYCJI

Kosztami kwalifikowanymi inwestycji są:

 • cena nabycia terenów lub prawa ich użytkowania wieczystego
 • cena nabycia środków trwałych (wyposażenie, park maszynowy) – w przypadku sektora MŚP możliwy jest zakup używanych środków trwałych
 • wydatki na budowę oraz infrastrukturę
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych
 • wydatki na wymagane licencje, patenty oraz inne niematerialne środki do prowadzenia działalności
 • wydatki na wynajem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata dla MŚP) od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Kosztami kwalifikowanymi pracy są:

 • dwuletnie koszty związane z nowoutworzonymi miejscami pracy, koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Wysokość wsparcia na inwestycje uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:

Wysokość pomocy publicznej = wysokość wsparcia (%) x koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane:

 • koszty nowej inwestycji

lub

 • koszty nowoutworzonych miejsc pracy

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE ŁSSE:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem inwestycji,
 • minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji: minimum 100 000 EUR,
 • utworzenie nowych miejsc pracy.

 WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO:

 • utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia inwestycji (3 lata dla MŚP)
 • utrzymanie własności składników majątku przez okres 5 lat (3 lata dla MŚP)
 • utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP)
 • udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji
 • zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej
  na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:

 • produkcyjną
 • usługową (w tym usługi magazynowania)
 • w ramach sektora BPO: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, centrów telefonicznych oraz usługi w zakresie badań i analiz technicznych

POMOC ZESPOŁU

Proces przed- i poinwestycyjny prowadzony jest przy wsparciu dedykowanego pracownika ŁSSE,
w ramach którego:

 • ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi w celu usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego
 • organizujemy bezpłatne szkolenia dla Inwestorów
 • organizujemy coroczne spotkania integrujące Inwestorów
 • promujemy Inwestorów w mediach
 • pomagamy w kontaktach z Ministerstwem Rozwoju

W ramach wsparcia przy realizacji inwestycji, pracownicy ŁSSE ułatwiają współpracę z gestorami sieci np. gazowej czy energetycznej oraz innymi instytucjami i podmiotami otoczenia biznesu. Wieloletnie doświadczenie w procesie obsługi Inwestora zaowocowało ideą stworzenia innowacyjnego Programu Partner, który zrzesza rzetelnych, sprawdzonych partnerów w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc.).

KONTAKT

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

www.sse.lodz.pl

info@sse.lodz.pl

tel.  (+48) 42 676 27 53

(+48) 42 676 27 54

fax. (+48) 42 676 27 55

 • Agnieszka Sobieszek

Dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 52

agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl

 • Bartosz Rzętkiewicz

Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora

obszar edukacji, klastry,
środki unijne

tel. (+48) 42 275 50 76

bartosz.rzetkiewicz@sse.lodz.pl

 • Dorota Lombardi

Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, obszar edukacji

tel. (+48) 42 275 50 51

dorota.lombardi@sse.lodz.pl

 • Rafał Karolczak

Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 55

rafal.karolczak@sse.lodz.pl

 • Patrycja Wojtania

Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, obszar edukacji, klastry, środki unijne

tel. (+48) 42 275 50 54

patrycja.wojtania@sse.lodz.pl

 • Joanna Siwińska

Specjalista ds. Pozyskiwania   Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, środki unijne, klastry

tel. (+48) 42 275 50 77

joanna.siwinska@sse.lodz.pl