Image

Prezydent Miasta Radomska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) działające na terenie Miasta Radomska, do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na rok 2022, którzy mogliby zostać powołani w skład komisji konkursowej.

W wyniku powyższego naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Prezydent Miasta Radomska, uwzględniając rodzaj zadania publicznego, na które został ogłoszony, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Zadania komisji konkursowej:

  • ocena pod względem formalnym i merytorycznym złożonych ofert, wg kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

  • opiniowanie ocenionych ofert,

  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Radomska.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na www.bip.radomsko.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania) oraz w Urzędzie Miasta pok. 208 (II piętro), należy składać do dnia 17 grudnia br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich - Centrum Aktywności Społecznej pod numerem telefonu: 44 685 45 32 lub 44 685 44 89 .

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: