Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku.

 

Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków finansowych [przeznaczonych na wsparcie ich realizacji:
1. Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno-pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością ( interwencja kryzysowa) – 50 tys. zł.
2. Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych ( np. Prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną) – 30 tys. zł

 

Załącznik:
Zarządzenie i treść ogłoszenia
Wyniki konkursu Pomoc Społeczna 2021 (opublikowano 13.01.2021)