Image

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Radomska ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 14/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 19 stycznia 2021 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały wprowadzającej dla terenu Miasta Radomska ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, które trwały od dnia 23 stycznia 2021 roku do dnia 7 lutego 2021 roku.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr LXVI/483/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 12 października 2010 roku.

Konsultacje polegały na wyrażeniu opinii na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Radomska ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, po zapoznaniu się z jego treścią, poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu prawa miejscowego i złożeniu go do dnia 7 lutego 2021 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Radomska ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz wzór formularza konsultacji zamieszczony został w dniu 19 stycznia 2021 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radomska.

W ramach powyższych konsultacji jedna organizacja pozarządowa złożyła pisemne poparcie konsultowanego projektu.

PREZYDENT
Miasta Radomska
dr Jarosław Ferenc

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.