expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Centrum Aktywności Społecznej

Centrum Aktywności Społecznej

Do zadań Centrum Aktywności Społecznej należy w szczególności:

1) inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego,

2) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarjacie,

3) wspieranie działań organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Miasta,

4) współpraca z Miejską Radą Sportu,

5) współpraca z Miejską Radą Seniorów,

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniui w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

7) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, ochrony środowiska, kultury i kultury fizycznej,  w tym organizacja i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na powierzenie i/lub wspieranie realizacji zadań publicznych oraz nadzór nad prawidłowością zleconych zadań,

8) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Miasta,

9) propagowanie i promocja postaw prozdrowotnych,

10) współpraca z lokalnymi instytucjami w zakresie kształtowania polityki prorodzinnej na terenie Miasta,

11) organizacja i koordynacja konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta oraz z organizacjami pozarządowymi,

12) organizacja i koordynacja procedury budżetu obywatelskiego.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Centrum Aktywności Społecznej

tel. +48 (44) 685 45 32

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 72