Stypendium prezydenta

Komórka odpowiedzialna

Urząd Miasta Radomsko

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury

Adres

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

Telefon

044-685-44-75

WYMAGANIA

Stypendia Udzielane są dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Miasta Radomska

Stypendia przyznaje się za rok szkolny, w którym złożono wniosek.

I.  Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje:

1. uczniom szkół podstawowych:

a) w odniesieniu do uczniów klas IV-V, jeżeli osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,70 lub jeżeli spełniają łącznie poniższe wymagania:

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,40

- są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

b) w odniesieniu do uczniów klas VI-VII, jeżeli osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,60 lub jeżeli spełniają łącznie poniższe wymagania:

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,30;

- są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

c) w odniesieniu do uczniów klas VIII, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

- uzyskali średnią z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,20;

- są laureatami lub zajęli czołowie miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub na egzaminie ósmoklasisty uzyskali średnią  ze wszystkich przedmiotów co najmniej na poziomie 90%.

2. uczniom szkół ponadpodstawowych, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00

- są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu co najmniej ogólnopolskim.

II. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- uzykali indywidualne czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00;

WNIOSKODAWCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ JEDEN RODZAJ STYPENDIUM

Forma wnoszenia podania

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Radomsko
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię świadectwa
  • zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły. dotyczące średniej oceny końcoworocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne
  • przy przyznawaniu stypendium nie bierze się pod uwagę ocen zachowania

Opłaty

brak

Forma załatwienia sprawy

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Termin składania wniosku

do 31 sierpnia każdego roku

Termin załatwienia sprawy

do 31 października każdego roku

Tryb odwoławczy

od decyzji o odmowie przyznania stypendium odwołanie nie przysługuje

Pliki do pobrania

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Edukacji i Kultury

Małgorzata Krupska - Naczelnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 (44) 685 44 74

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 (44) 685 44 72