Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w dniu 06.07.2021 r. na wniosek Miasta Radomska, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marka Kowalczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: TRM.6733.25.2021.KZ, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na ul. Spokojnej wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ewid. 212/1, 83/2, 265, 264, 189  obręb 47 w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.