Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radomsku Uchwały Nr XXXI/331/21 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Górnickiego, Św. M. M. Kolbego, Witosa, Wojska Polskiego, Narutowicza, Orzeszkowej, Kraszewskiego, do terenów PKP i północnej granicy miasta. Plan dotyczy obszaru położonego w granicy wskazanej na załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Górnickiego, Św. M. M. Kolbego, Witosa, Wojska Polskiego, Narutowicza, Orzeszkowej, Kraszewskiego, do terenów PKP i północnej granicy miasta.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 17 sierpnia 2021 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Radomska.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Radomska (pok. 202), 97 - 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 44 6854500;
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres siedziby, telefonicznie 44 6854472 lub 44 6854510 oraz poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury planistycznej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Górnickiego, Św. M. M. Kolbego, Witosa, Wojska Polskiego, Narutowicza, Orzeszkowej, Kraszewskiego, do terenów PKP i północnej granicy miasta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z Ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz Uchwałą Nr XXXI/331/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Górnickiego, Św. M. M. Kolbego, Witosa, Wojska Polskiego, Narutowicza, Orzeszkowej, Kraszewskiego, do terenów PKP i północnej granicy miasta;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź stosownych umów zawartych z administratorem, w szczególności realizujące procedurę, o której mowa w pkt 3, którym udostępniona zostanie dokumentacja z konsultacji społecznych;
 5. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 6. Podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie przepisu prawa nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.