Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w dniu 13.07.2021 r. na wniosek Miasta Radomska, reprezentowanego przez pełnomocnika - Biuro Projektowe SanitDesign Roman Księżnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: TRM.6733.28.2021.KZ, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przelewu

(systemu odwodnienia) z istniejącego zbiornika retencyjnego (zlokalizowanego przy ul. Portowej w Radomsku na działce nr ewid. 529 obręb 38) na terenie działek o nr ewid. 531, 119/4, 529, 119/3, 170/1, 193/1, 194/1, 195/1, 196/1, 197/1 obręb 38 w rejonie ul. Portowej i ul. Brzeźnickiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.