Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w dniu 07.07.2021 r. na wniosek ALGO POLAND Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: TRM.6733.26.2021.KZ, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej

WA-0278 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania, na terenie działki nr ewid. 729 obręb 41 położonej w rejonie ul. Brzeźnickiej i ul. Jana Bytnara w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.