Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 05.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.19.2021.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) w Radomsku, na terenie działek:

  • nr ewid. 258/2, 354 obręb 48 – ul. Witosa,
  • nr ewid. 843 obręb 48, nr ewid 231/2 obręb 46 – ul. Narutowicza,
  • nr ewid. 217, 356/3, 354, 352/2, 351/4, 350/2, 348/4, 347/2, 346/2, 343/2, 342/2, 341/2, 340/2, 338/2, 337/2, 335/2, 334/2, 333/2, 332/6, 331/7, 331/9, 330/2, 329/2, 328/2, 327/2, 326/2, 325/2, 324/4, 322/2, 321/2, 316/2, 315/2, 310/2, 309/2, 304/2, 303/2, 296/3, 295/3, 104/3, 106/2 obręb 48, nr ewid. 313 obręb 45 – ul. Kolbego,
  • nr ewid. 10/2, 9/1, 8/10 obręb 48 – ul. Hubala,
  • nr ewid. 229/3, 230 obręb 46 – ul. Batalionów Chłopskich,
  • nr ewid. 112/2, 111/2, 111/5 obręb 46 – ul. Romana Dmowskiego,
  • nr ewid. 316/1 obręb 46 – ul. Radosna.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.