Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247),  oraz art. 49 i art. 61 §  4 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezydent Miasta Radomsko zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora GRYOGAS M&T Poland S.A.   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji tankowania LNG na działce o numerze ewidencyjnym 224/8 w obrębie 6 w Radomsku. 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, w pokoju 308.