o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm), realizując Uchwałę Nr L/416/18 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/306/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2001 r. zmienionego uchwałą Nr LXIII/476/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 maja 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

w dniach od 28 września 2021 r. do 27 października 2021 r.

w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, pok. 202 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska (undefined - zakładka Prawo miejscowe/Zagospodarowanie przestrzenne/Projekty do wyłożenia).

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, pok. 202 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się

w dniu 6 października 2021 r. (środa) o godz. 14:00

w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, w sali 104

z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących na dzień planowanej dyskusji obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz na podstawie art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium bądź w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany Studium lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustaw:

– bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, lub

– za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie

od 28 września do dnia 29 listopada 2021 r.

Uwagi złożone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomska. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Radomsku.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydenta Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 44 6854500;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych lub zastępcą inspektora ochrony danych: pisemnie na adres siedziby, telefonicznie 44 6854472, 44 6854510 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury planistycznej sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź stosownych umów zawartych z administratorem;
  5. Osobie, która podała dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści danych, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia oraz prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego;
  6. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna w BIP (https://bip.radomsko.pl/Tablica ogłoszeń/Ogłoszenia i komunikaty), stronie internetowej (https://www.radomsko.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miasta ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.