Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 17.09.2021 r. została wydana decyzja znak: TRM.6733.27.2021.KS dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV, polegająca na budowie linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych, przewidziana do realizacji na działkach: nr ew. 1/1 obręb 12, nr ew. 1, 2/1 obręb 17, nr ew. 1/2 obręb 16, nr ew. 99 obręb 39, nr ew. 140/2 obręb 40, nr ew. 1/6 obręb 7, nr ew. 842/2, 843 obręb 48, nr ew. 289 obręb 30 w Radomsku (ul. Przedborska, ul. Brzeźnicka, ul. Ciepła, ul. Narutowicza, ul. Orzeszkowej, ul. Krakowska).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 203) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.