OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

 


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 29.09.2021r. zostało wydane postanowienie znak: TRM.6733.23.2021.DF o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Prezydenta Miasta Radomska znak: TRM.6733.23.2021.DF z dnia 25.08.2021r. odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Telefonii Komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki nr ewid. 134 obręb 47 przy ulicy Narutowicza w Radomsku.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Na wyżej wymienione postanowienie stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.