Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) w dniu 05.10.2021r. na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Konrada Toczyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: TRM.6733.42.2021.DF, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 1/9, 2/1, 2/3, 4/1, 5/3, 7/1 obręb 29, nr ewid. 1/10, 147/8, 147/10, 147/12, 147/14, 148/1, 148/2, 255/4 obręb 25, nr ewid. 7/1, 74/1, 80/1, 404, 405/4, 405/6, 408/2, 411/1 obręb 28 w Radomsku, ul. Szarych Szeregów, ul. Protazego, ul. Gerwazego, ul. Soplicy, ul. Pana Tadeusza.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.