Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: TRM.6733.44.2021.KZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rowu odwadniającego przy ul. Chabrowej z podłączeniem do rowu R-A w Radomsku, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 30/2, 30/4, 30/5, 343/1, 343/2, 345 obręb 42 i nr ewid. 85/166, 85/132 obręb 16 położonych w rejonie ul. Chabrowej w Radomsku.

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.