Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) w dniu 29.11.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: TRM.6733.46.2021.DF, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka (demontaż), przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, polegająca na rozbiórce (demontażu) el-en. linii napowietrznej nN i el-en. linii kablowej nN, przebudowie i budowie el-en. linii kablowej nN, przebudowie i budowie el-en. przyłączy kablowych nN, przebudowie i budowie el-en. złączy kablowych nN, na terenie działek nr ewid. 120/5, 120/7, 120/12, 120/18, 119/6, 120/8, 120/13, 120/19, 119/7, 120/9, 120/14, 120/20, 119/8, 120/10, 120/15, 120/21, 119/9, 120/11, 120/16, 120/22, 119/10, 119/11, 119/3 obręb 31 przy ul. Owocowej w Radomsku”.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: pl w zakładce ogłoszenia.