Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy                                             z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735  z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 13.12.2021 r. zostało wydane postanowienie znak: TRM.6733.6.2021.DF prostujące omyłkę w decyzji Prezydenta Miasta Radomska znak: TRM.6733.6.2021.DF z dnia                       12 maja 2021 r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i nN na działkach nr ew. 296, 297/3, 297/8, 307/1, 307/4 obręb 26, działkach nr ew. 22/63, 23/9, 151/2, 151/8 obręb 31, działkach nr ew. 166, 167, 228/26 obręb 32, działach nr ew. 123/2, 258, 264/1, 265/1, 280/9, 280/10, 282/1, 305, 307, 308, 312/2, 312/3, 313/3, 313/4, 313/5, 313/17, 316, 330/2, 348/2, 372, 386, 408, 442 obręb 51 w Radomsku.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Na wyżej wymienione postanowienie stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: pl w zakładce ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.