Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 14.12.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.42.2021.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 1/9, 2/1, 2/3, 4/1, 5/3, 7/1 obręb 29,  nr ewid. 1/10, 147/8, 147/10, 147/12, 147/14, 148/1, 148/2, 255/4 obręb 25, nr ewid. 7/1, 74/1, 80/1, 404, 405/4, 405/6, 408/2, 411/1 obręb 28 w Radomsku, ul. Szarych Szeregów, ul. Protazego, ul. Gerwazego, ul. Soplicy, ul. Pana Tadeusza.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: rpl w zakładce ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.