Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: TRM.6733.48.2021.KZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej

dystrybucyjnej średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze MOP - do 0,5 MPa) przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 10/2, 181/1, 180/1, 179, 178/1, 176/1, 175/1, 72/2, 71/2, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62/2, 61/2, 60/1, 59/1, 58/1, 58/2, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 146/1, 860/2, 860/1, 139/3, 139/1, 138, 137/1, 136/1, 135/1, 134/1, 133/1, 132/1, 131/3, 130/1, 129/1, 128/1, 127/1, 126/2, 125, 124/1, 123/1, 122/1, 120, 119, 116, 114/1, 113, 110/3, 109/1, 108/3, 107/1, 106/1, 105/1, 103/1, 9/18, 9/3 obręb 48 położonych przy ul. Hubala w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.