W  dniu 07.09.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: TRM.6733.41.2020.KS w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 578 i 726 obr. 41 – ul. Rotmistrza W. Pileckiego i ul. Jana Bytnara w Radomsku.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w dniu 07.09.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: TRM.6733.41.2020.KS w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 578 i 726 obr. 41 – ul. Rotmistrza W. Pileckiego i ul. Jana Bytnara w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,
- w lokalnej prasie.