W dniu 14.09.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.26.2020.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej – ciśnienie poniżej 0,5 Mpa, na terenie działek nr ewid. 294/20 i 441/1 obręb 17 w Radomsku, ul. Śląska.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) 

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 14.09.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.26.2020.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej – ciśnienie poniżej 0,5 Mpa, na terenie działek nr ewid. 294/20 i 441/1 obręb 17 w Radomsku, ul. Śląska.

 

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,
- w lokalnej prasie.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.