W dniu 18.09.2020 r. zostało wydane postanowienie znak: TRM.6733.57.2016.DF podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia z wniosku EmiTel S.A. zs. w Warszawie

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że:
1. W dniu 18.09.2020 r. zostało wydane postanowienie znak: TRM.6733.57.2016.DF podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia z wniosku EmiTel S.A. zs. w Warszawie (poprzednio EmiTel Sp. z o.o.) lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej na terenie działki nr ewid. 120/2 obręb 33 w rejonie ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku.
2. W dniu 18.09.2020 r. została wydana decyzja znak: TRM.6733.57.2016.DF odmawiająca wydania na rzecz: EmiTel S.A.
(poprzednio EmiTel Sp. z o.o.), decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej na terenie działki nr ewid. 120/2 obręb 33 w rejonie ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,
- w lokalnej prasie.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.